Contact Linsemao

If you have any feedback or questions, please leave a message here. You are also welcomed to send your inquiries through email to linsemao.com@gmail.com. Please leave your username when sending emails. We will respond as soon as possible. Thank you!

278 Replies to “Contact Linsemao”

 1. 신용카드로 프리미엄 멤버십 결제 하였는데 지불상태 보류중이라 뜬 채로 아무것도 안되네요. 조금 기다려야 되나요?

  1. 안녕하세요. 결제 상태는 보류 중입니다. 결제가 실패했음을 의미합니다. 금액은 귀하의 은행 계좌로 환불될 것입니다. 걱정하지 마세요.

  1. 안녕하세요 결제계좌는 ss**70@naver.com 입니다. 이 계좌로 로그인하시면 자동으로 멤버십이 업그레이드 됩니다. 감사합니다.

 2. 안녕하세요 영상을 볼려고 합니다
  영상을 볼려면 어떻게 해야되나요
  회원가입은 했어요

 3. 한국 화장실 중 뒤에서 보는 동영상이 있던데 지금 볼려니 없습니다. 동영상이 삭제가 되어있을 수 있나요?

  1. 안녕하세요, 어떤 비디오에 대해 이야기하고 있습니까? 최근에 동영상을 삭제하지 않았습니다.

 4. Có cách nào nạp tiền nhanh em nạp toàn bị lỗi sacombank . Acb.MB .. cứ hiện nạp tiền không thành công

  1. Xin chào, có thể do thẻ ngân hàng của bạn không hỗ trợ phát sóng trực tiếp bằng ngoại tệ. Vui lòng thử thẻ khác.

  1. Hello, you were supposed to transfer 0.00026011BTC, but we only received 0.0000664 BTC, far less than the amount that needs to be paid. You need to choose to pay the transaction fee yourself, not the recipient, otherwise the transaction will fail.

  1. Hello,

   The cryptocurrency payment will be completed automatically after 2 confirmations in the blockchain, please wait patiently, thank you

 5. I replied just about 20min ago. And i saw it is finished that Bitstar had transmitted bitcoincash to wallet. Please check it and upgrade my membership to 30days.!

  1. Hello,

   The cryptocurrency payment will be completed automatically after 2 confirmations in the blockchain. Membership upgrades are done automatically, please wait patiently, thank you

 6. I already purchased the coupon but it said usage limit. I didnt use it. Its the first time ive been used that coupon

 7. 신용카드결제를 하고 싶은데 루블로 밖에 못하네요. 신용카드결제할려면 웹머니 밖에 없는데 러시아 신용카드 말고 다른나라카드는 왜 안되나요? 다른나라 신용카드도 결제할수 있게 만들어주세요. 코인이란것도 하나도 몰라서 결제는 신용카드가 편합니다

  1. Hi, we haven’t received your order at this time. Please wait for sometime for your transaction to got through. Thank you!

Leave a Reply