Thanh toán bằng Alipay

Hiện tại, giới hạn thanh toán Alipay lên tới 62 USD. Nếu bạn mua tư cách thành viên 90 ngày, vui lòng sử dụng phiếu giảm giá: 90DayAliPay20OFF
Khi sử dụng phiếu giảm giá, hãy đảm bảo bạn chỉ có tư cách thành viên 90 ngày trong giỏ hàng của mình.

Làm thế nào để thanh toán bằng Alipay?

1. Tải xuống Alipay và đăng ký bằng số điện thoại của bạn

2. Thêm thẻ ngân hàng của bạn

3. Thực hiện thanh toán!

Bạn có thể thanh toán sau khi thêm thẻ ngân hàng, gửi đơn đặt hàng trên LINSEMAO và chọn Alipay làm phương thức thanh toán.